Administration


President-rector
Kuanyshev Bakytzshan Muhanbetovich
Phone: +7 (727) 292 09 86
e-mail: info@kazatk.kz
Vice rector for educational and methodical work
Kuttybayev Ulan Sansyzbayevich
Phone: +7 (727) 292 63 49
e-mail: ulan_kut@mail.ru, ulan_kut@nur.kz
Vice rector for educational work
Zharmagambetova Meruert Sovetovna
Phone: +7 (727) 292 00 89
e-mail: zh_meruert.s@mail.ru
Vice rector for economy and finance
Nartayeva Bagdat Elibayevna
Phone: +7 (727) 292 39 53
e-mail: biryuzalove@mail.ru
Executive director on economic work
Akhmetov Danetay Bayaliyevich
Phone: +7 (727) 292 08 63
e-mail: danetaj@mail.ru
Executive Director for Research and Cooperation
Ibrayev Beybit Maksutovich
Phone: +7 (727) 292 58 86
e-mail: biba_sv@mail.ru
Chief of Staff
Otarbekov Meirzhan Amangeldiyevich
Phone: +7 (727) 292 20 57
e-mail: otarbekov_m@mail.ru

Head of department on educational and methodical work
Pya Dmitry Radionovich
Phone: +7 (727) 292 07 73
e-mail: dmitryi_pya@mail.ru

Head of department of research activity​
Adilkhanov Yerzhan Gazizovich
Phone: +7 (727) 292 27 09
e-mail: adilhanov@mail.ru

Head of department of information technologies
Urazakov Margulan Maksutovich
Phone: +7 (727) 292 36 06
e-mail: marcus555@mail.ru